Tháng Bảy 20, 2024
Mục lục
Mục lục

Chức năng

Lệnh Rundll32

Giới thiệu về Windows Rundll32.exe shell32.dll,ShellAbout Thêm Network Location Wizard Rundll32 %SystemRoot%\system32\shwebsvc.dll,AddNetPlaceRunDll Thêm một thiết bị Rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter Thêm Standard TCP/IP Printer Port Wizard Rundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI Control Panel Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Cài đặt Bluetooth – Tab Options rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,1 Cài đặt Bluetooth – Tab COM Ports rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,2 Cài đặt Bluetooth – Tab Hardware rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,3 Ngày và giờ – Tab “Date and Time” Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl Ngày và giờ – Tab “Additional Clocks” Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1 Ứng dụng mặc định – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 Cài đặt biểu tượng desktop Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 Thiết lập cài đặt thiết bị Rundll32.exe %SystemRoot%\System32\newdev.dll,DeviceInternetSettingUi Device Manager Rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute Màn hình – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl Ease of Access Center Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl Biến môi trường Rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables Các tùy chọn File Explorer – Tab General Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 Các tùy chọn File Explorer – Tab Search Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2 Các tùy chọn File Explorer – Tab View Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7 Thư mục Fonts Rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder Forgotten Password Wizard Rundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW Điều khiển game Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl Tải chương trình Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1 Hibernate hoặc Sleep Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Tùy chọn lập chỉ mục Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll Thuộc tính Internet – Tab General Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl Thuộc tính Internet – Tab Security Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 Thuộc tính Internet – Tab Privacy Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 Thuộc tính Internet – Tab Content Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 Thuộc tính Internet – Tab Connections Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 Thuộc tính Internet – Tab Programs Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 Thuộc tính Internet – Tab Advanced Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 Thuộc tính bàn phím – Tab Speed Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 Ngôn ngữ & khu vực – Trang Settings Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL input.dll,,1 Khóa Máy tính Rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Trình hướng dẫn Map Network Drive Rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect Chức năng hoán đổi nút chuột trái và phải Rundll32.exe user32.dll,SwapMouseButton Thuộc tính chuột – Tab Buttons Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl Thuộc tính chuột – Tab Pointers Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1 Thuộc tính chuột – Tab Pointer Options Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,2 Thuộc tính chuột – Tab Wheel Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,3 Thuộc tính chuột – Tab Hardware Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,4 Kết nối mạng Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl Thông báo – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 4 Quản trị viên nguồn dữ liệu ODBC (64-bit) Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl File ngoại tuyến – Tab General Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,0 File ngoại tuyến – Tab Disk Usage Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,1 File ngoại tuyến – Tab Encryption Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,2 File ngoại tuyến – Tab Network Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,3 Bút và cảm ứng – Tab Pen Options Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl Bút và cảm ứng – Tab Touch rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,1 Cá nhân hóa – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 Các tùy chọn nguồn Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl Giao diện người dùng máy in Rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry /? Thư mục Printers Rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder Xử lý các tác vụ nhàn rỗi Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks Chương trình và các tính năng Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0 Khu vực – Tab Formats Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0 Khu vực – Tab Administrative Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,1 Loại bỏ phần cứng một cách an toàn Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll Cài đặt Screen Saver Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 Bảo mật và bảo trì Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl Thiết lập trình hướng dẫn mạng Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl Sleep hoặc Hibernate Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState m thanh – Tab Playback Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0 m thanh – Tab Recording Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,1 m thanh – Tab Sounds Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,2 m thanh – Tab Communications Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,3 Thuộc tính giọng nói – Tab “Text to Speech” Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL %SystemRoot%\System32\Speech\SpeechUX\sapi.cpl,,1 Start – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3 Tên người dùng và mật khẩu được lưu trữ Rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr Thuộc tính hệ thống – Tab Computer Name Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1 Thuộc tính hệ thống – Tab Hardware Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,2 Thuộc tính hệ thống – Tab Advanced Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,3 Thuộc tính hệ thống – Tab System Protection Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,4 Thuộc tính hệ thống – Tab Remote Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,5 Taskbar – Trang Settings Rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 Dịch vụ văn bản và ngôn ngữ nhập liệu Rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL input.dll,,{C07337D3-DB2C-4D0B-9A93-B722A6C106E2} Tài khoản người dùng Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl Tường lửa Windows Defender Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl Tính năng của Windows Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 Tùy chọn khởi động Windows To Go Rundll32.exe pwlauncher.dll,ShowPortableWorkspaceLauncherConfigurationUX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image